ความรู้ต่างๆ

การลดหย่อนภาษีเงินได้จากการหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีกร้อยละ 50 จาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

07-12-2561
โดยที่มีการปรับปรุงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบกิจการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ จึงประกาศลดภาษีเงินได้... อ่านต่อ »

ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท

05-10-2561
กระทรวงพาณิชย์ ปรับลดค่าธรรมเนียมการดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท การควบรวมกิจการ การแปลงห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท และการเพิ่มทุนเป็นอัตราคงที่ จากเดิมที่คิดตามจำนวนทุนจดทะเบียน ซึ่งมีผลให้ค่าจดทะเบียนลด... อ่านต่อ »

กำหนดการส่งงบการเงิน

30-09-2561
เจ้าของธุรกิจ มีหน้าที่ต้องปิดบัญชีและยื่นงบการเงิน นำส่งงบการเงินเมื่อไหร่ 1.กิจการที่จดทะเบียนปีแรก รอบปีบัญชีแรก คือ ภายใน 12 เดือนนับจากวันจดทะเบียน (ดูจากหนังสือรับรองบริษัท) 2.กิจการที่ไม่... อ่านต่อ »

มาตราการบัญชีเล่มเดียว

27-02-2559
แจ้งเตือนผู้ประกอบการให้จดทะเบียนการขอใช้สิทธิการยกเว้นภาษี และ การงดเว้นการตรวจสอบภาษี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559... อ่านต่อ »