ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
05-10-2561
กระทรวงพาณิชย์ ปรับลดค่าธรรมเนียมการดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท การควบรวมกิจการ การแปลงห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท และการเพิ่มทุนเป็นอัตราคงที่ จากเดิมที่คิดตามจำนวนทุนจดทะเบียน ซึ่งมีผลให้ค่าจดทะเบียนลดลง

Download File