การลดหย่อนภาษีเงินได้จากการหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีกร้อยละ 50 จาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
07-12-2561
โดยที่มีการปรับปรุงค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบกิจการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ จึงประกาศลดภาษีเงินได้ให้แกบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน และมีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างรายวันตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

Download File