กำหนดการส่งงบการเงิน
30-09-2561
เจ้าของธุรกิจ
มีหน้าที่ต้องปิดบัญชีและยื่นงบการเงิน

นำส่งงบการเงินเมื่อไหร่
1.กิจการที่จดทะเบียนปีแรก รอบปีบัญชีแรก คือ ภายใน 12 เดือนนับจากวันจดทะเบียน (ดูจากหนังสือรับรองบริษัท)
2.กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนปีแรก รอบปีบัญชี จะสิ้นสุดเหมือนรอบปีบัญชีแรก คือ ทุกๆ 12 เดือน (ดูจากวันสิ้นรอบบัญชีจากงบการเงินปีก่อน

งบการเงินนี้ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีหรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ก่อนยื่นงบการเงิน

Download File